Uspe­šan postu­pak medija­cije u Ni­šu

Od osni­va­nja Slu­žbe za po­dr­šku al­ter­na­tiv­nom re­ša­va­nju spo­ro­va u Pa­la­ti prav­de, od­no­sno Vi­šem i Osnov­nom su­du u Ni­šu u de­cem­bru pro­šle go­di­ne, za ne­što vi­še od tri me­se­ca uspe­šno je okon­čan zna­tan broj sud­skih pred­me­ta.

Spo­ra­zu­mi­ma stra­na­ka u po­stup­ku re­šen je ve­li­ki broj kom­plek­snih par­nič­nih pred­me­ta, a pr­vi put u na­šoj ze­mlji me­di­ja­ci­jom za­vr­ša­va se i je­dan broj kri­vič­nih. Ovo je za „Po­li­ti­ku” re­kao Go­ran Spa­sić, pred­sed­nik Osnov­nog su­da u Ni­šu u ko­jem su su­di­ja Vi­šeg su­da Mi­li­ca Zlat­ko­vić i su­di­ja Osnov­nog su­da Sa­nja Ko­stić sa tri struč­ne sa­rad­ni­ce Ta­ma­rom Sta­no­je­vić, Iva­nom Kr­stić i Je­le­nom Ta­sić uspe­šno or­ga­ni­zo­va­le tek za­vr­še­nu „Ne­de­lju me­di­ja­ci­je”.

– In­fo-slu­žbi za po­dr­šku al­ter­na­tiv­nom re­ša­va­nju spo­ro­va za oko sto­ti­nu da­na po­sto­ja­nja i ra­da u na­ša dva su­da, po­stu­pa­ju­će su­di­je do­sta­vi­le su pre­ko 150 par­nič­nih pred­me­ta, a po­red to­ga i vi­še od sto­ti­nu pred­me­ta pro­tiv gra­đa­na Ni­ša ko­je je utu­ži­lo Jav­no pred­u­ze­će „Ob­je­di­nje­na na­pla­ta” zbog du­go­va­nja.